สินค้าของเรา

ธุรกิจเพื่อสังคมชุมชนและธรรมชาติ

กายาเอสเซ้นส์คืออะไร

กายาเอสเซ้นส์ คือธุรกิจเพื่อสังคมและธรรมชาติภายใต้อาศรมธรรมชาติ (Gaia Ashram) กายาเอสเซ้นส์มีเป้าหมายในการฟื้นฟูสุขภาวะองค์รวมของผู้บริโภค ชุมชนและระบบนิเวศ โดยการนำเสนอสินค้าจากสวนเกษตรอินทรีย์แบบวนเกษตรหรือเกษตรเลียนแบบป่า เราส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนให้ค่อยๆ เปลี่ยนจากเกษตรเคมีและเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การเกษตรแบบยั่งยืนและฟื้นฟู เพื่อการฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพสูผืนดิน

สวนวนเกษตรที่อาศรมธรรมชาติ

สุขภาวะองค์รวมและความหลากหลายทางชีวภาพสำคัญอย่างไร

คำว่า “สุขภาวะองค์รวม” ในที่นี้เราหมายรวมถึงสุขภาวะองค์รวมของมนุษย์ และของโลกและธรรมชาติ เพราะหากปราศจากซึ่งระบบนิเวศแล้ว มนุษย์เราซึ่งต้องพึ่งพาระบบนิเวศนั้นย่อมไม่สามารถจะมีสุขภาวะที่สุขสมบูรณ์ได้ ไม่ว่าจะทางกาย สภาวะอารมณ์ หรือจิตใจ ในขณะเดียวกันระบบนิเวศที่กำลังล่มสลายลงนั้นก็ต้องการมนุษย์ลงมือทำการเยียวยาและฟื้นที่อย่างเร่งด่วน แนวคิดเรื่ององค์รวมของเรานั้นมาจากฐานโลกทัศน์องค์รวมที่มองมนุษย์กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันในข่ายใยชีวิต เราไม่สามารถที่สร้างสุขภาวะของบุคคลได้โดยแยกขาดตัวเราออกจากธรรมชาติ เพราะความเป็นจริงคือเราพึ่งพาสุขภาวะของธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเอง ดังนั้นอาศรมธรรมชาติและกายาเอสเซ้นส์ จึงตั้งเป้าที่การฟื้นที่สุขภาวะของมนุษย์ ชุมชน และธรรมชาติ

This image has an empty alt attribute; its file name is banana-road.jpg

คุณค่าหลักของเรา

ความรัก : ความรักชีวิต คือคุณค่าหลักสำคัญอย่างแรกของเรา อาศรมธรรมชาติเองได้แรงบันดาลใจและพลังในการสร้างสรรค์มาจากความรักชีวิต ความรักในความงาม ความมหัศจรรย์ และความเป็นไปได้ของชีวิต ทอมและอ้อม ผู้บุกเบิกก่อตั้งรู้สึกมีความรักและทึ่งในความมหัศจรรย์และโลกที่มีชีวิตใบนี้ที่ได้บ่มเพาะชีวิตบนผืนโลกนี้นับล้านล้านปี นั่นคือความมหัศจรรย์ศักดิ์สิทธิ์และงดงามของโลกใบนี้ เมื่อเห็นความมหัศจรรย์และความงามนั้นเราจึงเกิดการตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความงามมหัศจรรย์นั้น เราเป็นผลิตผลของโลกเช่นเดียวกันกับสรรพชีวิตอื่นๆ ท้ังทอมและอ้อมได้ทำงานในการฟื้นฟูธรรมชาติบนผืนดินอาศรมธรรมชาติจำนวน 35 ไร่ ด้วยความรักนี้ กายาเอสเซ้นส์ คือ ธุรกิจเพื่อสังคมและธรรมชาติภายใต้อาศรมธรรมชาติที่มีรากออกมาจากความรักในชีวิต ธรรมชาติ และโลกใบนี้

ความรู้คุณ : ความรู้สึกรู้คุณนี้ เกิดจากการตระหนักว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับธรรมชาติ เกิดจากโลกที่มีธรรมชาติและดำรงอยู่ได้เพราะธรรมชาติและโลกที่มีชีวิตนี้ ทุกอย่างที่จะทำให้เรามีสุขภาวะที่ดีและเติบโตในฐานะมนุุษย์ที่สมบูรณ์ล้วนมาจากธรรมชาติ ในความรู้สึกรู้คุณอย่างลึกซึ้งนี้เองที่ทำให้เกิดแรงจูงใจและพลังในการลงมือทำงานเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแม่ธรรมชาติ เราเชื่อว่าด้วยความรักและรู้คุณต่อชีวิตนี้ที่ถูกล่อเลี้ยงโดยธรรมชาตินี้ จะช่วยให้เราเกิดสติ ความใส่ใจ และความเคารพในธรรมชาติ และจะจูงใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานฟื้นคืนสภาพธรรมชาตินั่นเอง

Work That Reconnects Deep Ecology

ความหลากหลายชีวภาพ : ตั้งแต่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เราได้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปอย่างน่าตกใจ เราต่างทราบกันดีว่ายิ่งธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเท่าใด ระบบนิเวศนั้นก็จะมีความยั่งยืนมากเท่านั้น ปัจจุบันนี้เรากำลังเผชิญกับวิกฤติการการสูญเสียความหลากหลายทางชีวิตไปอย่างรวดเร็ว อาศรมธรรมชาติและกายาเอสเซ้นสมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมและการทำธุรกิจเพื่อฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพในผืนดินการเกษตร เราส่งเสริมการเกษตรแบบวนเกษตรและการเกษตรแบบสวนป่า เรามุ่งการทำงานกับเกษตรกรเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านจากการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

This image has an empty alt attribute; its file name is Nature_Bee.jpg

การผลิตสินค้าของเรา

กายาเอสเซ้นส์ใช้วัตถุดิบในการผลิตจากสวนวนเกษตรอินทรีย์ของอาศรมธรรมชาติ และซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในชุมชนที่เพาะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในระบบเกษตรแบบวนเกษตรหรือยู่ระหว่างการเปลี่ยนไปสู่ระบบวนเกษตร โดยมีกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านสวยหลง ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งอยู่ติดกับที่ตั้งอาศรมธรรมชาติ ทำการแปรรูป

This image has an empty alt attribute; its file name is women-roating-tea1.jpg

สินค้าของเรา

This image has an empty alt attribute; its file name is Gaia-Essence-Product-List-March-May-1.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Hydrosol-Promotion-1.png
สเปรย์น้ำกลั่นตะไคร้หอมบริสุทธิ์ 100%
100 ML spray + 100 ML bottle
# 190 THB
This image has an empty alt attribute; its file name is Hydrosol-Promotion-2.png
สเปรย์น้ำกลั่นดาวเรื่องบริสุทธิ์ 100%
100 Ml Spray + 100 Ml bottle
# 190 THB
This image has an empty alt attribute; its file name is Hydrosol-Promotion-3.png
น้ำกลั่นยูคาลิปตัสบริสุทธิ์ 100%
100 Ml spray + 100 Ml bottle
# 190 THB
This image has an empty alt attribute; its file name is Hydrosol-Promotion-4.png
สมุนไพรสกัดไล่ยุงฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
สูตรน้ำสกัดตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน ดาวเรือง ข่า
100 ml spray + 275 ml refill
# 250 THB