ชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle

ชุมชนนิเวศวิถี ecovillage Lifestyle

ชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle คือ คอร์สอบรมของอาศรมธรรมชาติที่ออกแบบตามแนวทางหลักสูตร Ecovillage Design Education ซึ่งเป็นหลักสูตรการออกแบบ ชุมชนนิเวศวิถี(ecovillage) ที่จัดทำขึ้นโดย Gaia Education องค์กรการศึกษาที่แตกออกมาจากเครือข่าย Global Ecovillage Network (GEN)

อาศรมธรรมชาติ หรือ Gaia Ashram ก่อตั้งโดยผู้ร่วมบุกเบิกสองคนคือ สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส และทอม ดีเตอร์ส ผู้ได้รับการอบรมในหลักสูตร Ecovillage Design Education และได้นำความรู้ในการอบรมมาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์อาศรมธรรมชาติ ปัจจุบันทั้งสองท่านเป็น ผู้จัดการสอนหลักสูตร Ecovillage Design Education ที่ได้รับการการรับรองจากสถาบัน Gaia Education. อาศรมธรรมชาติได้จัดการอบรมในหลักสูตรนี้และคอร์สต่างๆ ที่อิงกับหลักสูตรนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และอาศรมธรรมชาติก็เป็นสมาชิกและมีบทบาทอยู่ในเครือข่าย Global Ecovillage Network มาตั้งแต่การก่อตั้ง

โดยทั่วไปแล้ว หลักสูตร Ecovillage Design Education หรือหลักสูตรการออกแบบชุมชนนิเวศวิถีฉบับเต็มนั้นจะมีระยะเวลาการอบรมอย่างนี้ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย ส่วนคอร์ส ชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle เป็นการปรับหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรหนึ่งสัปดาห์  ซึ่งรวมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ได้เกิดประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนนิเวศ (Ecovillage) และได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นแนวทางเกี่ยวกับวิถีชีวิต eco  

คอร์สชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle หนึ่งสัปดาห์นี้ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จะนำเราผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เรา ใคร่ครวญ ค้นหา คุณค่า(values) ที่เป็นแก่นสารสำคัญสำหรับเราแต่ละคน และนำไปสู่การพิจารณาถึงมิติด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราคือ มิติด้านสังคมและความสัมพันธ์ (social dimension) มิติด้านเศรษฐกิจ(economic dimension)  มิติด้านนิเวศ(ecological dimension) มิติด้านโลกทัศน์และวัฒนธรรม (worldview & culture) 

ด้านสังคมและความสัมพันธ์(Social dimension)

ในความเป็นมนุษย์นั้น เรามีความต้องการที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมที่หลากหลายเช่น ความต้องการมิตรภาพ ความต้องการการเคารพ ความต้องการความรัก ความสนุกสนาน ความไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจ ความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชน ความต้องการพื้นพี่ที่จะเป็นตัวของตัวเองที่ได้รับการยอมรับจากคนอื่น เป็นต้น
 
ในคอร์สชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle นี้ เราจะได้เรียนรู้จากกระบวนการและจากประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในหนึ่งสัปดาห์ถึงการสร้างชุมชนที่เกื้อกูล เอื้ออาทร ที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ เหล่านั้น
 
เราจะได้ใคร่ครวญถึงความต้องการทางด้านสังคมของเราเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง และเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้คนอย่างลึกซึ้งซึ่งนำไปสู่การรักและเคารพในตัวเองและการเคารพแตกต่างหลากหลายที่เห็นอยู่ในคนอื่น 
 
เราจะได้สัมผัสถึงความเชื่อมโยงกับตัวเองและกับมนุษย์ผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้ในมิตินี้

ด้านเศรษฐกิจ(economic dimension)

มิติทางด้านเศรษฐกิจของคอร์สชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle เป็นเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของเรา เป้าหมายทางเศรษฐกิจของเราคืออะไร เราจะจัดหามาซึ่งปัจจัยต่อการดำรงชีวิตในด้านเศรฐกิจที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และไม่เบียดเบียนคนอื่น มีความซื่อตรงและยุติธรรม ได้อย่างไร 

กระบวนการเรียนรู้จะนำเราไปสู่การตั้งคำถามว่า Wealth หรือความมั่งคั่งสำหรับเราแล้วคืออะไร เราต้องการสั่งสมทุน(capital) ในรูปแบบใด เราให้คุณและให้ค่าแก่สิ่งใด เป็นต้น

การตั้งคำถามและการใคร่ครวญในสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อทำให้เราเกิดความชัดเจนถึงความต้องการในทางเศรษฐกิจของเราและใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบชีวิตในด้านนนี้ของเรา

ด้านนิเวศ(ecological dimension)

ด้านนิเวศ((Ecological) เป็นเนื้อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤติการด้านนิเวศที่แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตและการบริโภคของเรานั้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไรบ้าง และแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศในวิถีชีวิตคืออะไร

เราจะได้เรียนรู้วิถีการเกษตรแบบยั่งยืนที่ฟื้นฟูบำรุงดินและเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนดิน  เรียนรู้วิถีชีวิตที่จัดการให้เกิดพลังงานหมุนเวียนภายในชุมชน การจัดการขยะของเสียให้เป็นทรัพยากร 

เราจะออกแบบและจัดการวิถีชีวิตเราอย่างไรให้สอดคล้องและเกื้อกูลกับระบบธรรมชาติ เพื่อให้การใช้ชีวิตของเรานั้นลดผลกระทบต่อระบบธรรมชาติ หรือมากไปกว่านั้นคือ เป็นวิถีชีวิตที่ฟื้นฟูส่งเสริมการงอกงามของธรรมชาติในตัวมันเอง

เราจะได้เรียนรู้ระบบการออกแบบและจัดการผืนดินตามแบบเพอร์มาคัลเจอร์(Permaculture) หรือวิถีชีวิตแบบเพอร์มาคัลเจอร์

ด้านโลกทัศน์ จิตวิญญาณ หรือวัฒนธรรม(worldview, culture,spirituality)

ด้านโลกทัศน์ จิตวิญญาณ หรือวัฒนธรรม (Worldview, culture, spirituality) คือการลงลึกในเรื่องคุณค่าและความหมายของชีวิต เราให้คุณค่าและความหมายแก่ชีวิตอย่างไร ชีวิต ธรรมชาติ และโลกนี้ มีความหมายอย่างไรต่อเรา  โลกทัศน์ของเราหรือการให้นิยามความหมายแก่ชีวิตคือสิ่งที่บอกความเป็นตัวเราแต่ละคน โลกทัศน์นี่เองเป็นตัวกำหนดการให้คุณค่า พฤติกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิตของเรา

ในคอร์สนี้กระบวนการจะนำเราให้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกทัศน์แบบองค์รวม(Holistic World) ซึ่งเป็นสำคัญของการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นวิถีชีวิตแบบอยู่ร่วม (c0-living) กับโลกธรรมชาติและสรรพสิ่ง 

ในคอร์สนี้เราใช้กระบวนการ Deep Ecology เพื่อให้เราเรียนรู้ สัมผัส และเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราเกี่ยวกับธรรมชาติ และเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติ

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับใคร?

 • คนที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต้องการความรู้และแนวทางในการออกแบบวิถีชีวิตเชิงอีโค่(eco)อย่างรอบด้าน
 • กลุ่มคนที่ต้องการสร้างชุมชนนิเวศวิถี(ecovillage)
 • คนที่ต้องการปรับวิถีชีวิตในแบบที่ตนเองเป็นอยู่ให้เป็น eco-friendly มากขึ้น ไม่ว่าจะในบริบทของเมือง หรือชนบท
 • คนที่กำลังตั้งคำถามกับความเป็นไปของโลกปัจจุบันและกำลังแสวงหาคุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้งขึ้น
 • คนที่เพียงอยากรู้ อยากทดลองมีประสบการณ์ว่าชุมชนนิวเศวิถี(ecovillage)คืออะไรและมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างไร
 • คนที่ต้องการเป็นอาสาสมัครหรือฝึกงาน หรืออยู่อาศัยเป็นสมาชิกชุมชนอาศรมธรรมชาติจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรนี้เสียก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

จากประสบการณ์ที่เราได้ใช้หลักการออกแบบชุมชนนิเวศวิถี(Ecovillage Design)เป็นแนวทางในการออกแบบชีวิตที่เราต้องการที่อาศรมธรรมชาติ เรามีความเชื่อมั่นว่า หลักการออกแบบนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในบริบทแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นบริบทของเมือง หรือชนชท บริบทของการอยู่กันเป็นชุมชน หรืออยู่เพียงครอบครัวเดียว กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ แนวทางในการออกแบบวิถีชีวิตชุมชนนิเวศนี้ แท้จริงแล้วคือแนวทางที่ทำให้เราพิจารณาใคร่ครวญ สำรวจชีวิตของเราใหม่ในทุกๆ ด้านให้สอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติ หรือวิถีนิเวศนั่นเอง ซึ่งรวมทั้งธรรมชาติรอบตัวเราและธรรมชาติภายในตัวเรา

ประสบการณ์หนึ่งสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง

ภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนนิเวศ(Ecovillage lifestyle) ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยจะรวมการเรียนรู้หลักการทางทฤษฎี การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ การปฏิบัติ โดยเรามีตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ดังนี้

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

กิจกรรมจะสิ้นสุด ณ เวลา 16.00 น. ของวันเสาร์ หากต้องการอยู่ค้างคืนต่อ กรุณาแจ้งผู้ประสานงานของอาศรมธรรมชาติ

ทั้งนี้ กิจกรรมภาคปฏิบัติในช่วงบ่ายของทุกๆ วันจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยปรกติแล้วเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างบ้านธรรมชาติ การทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พลังงานทางเลือก การทำสวน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำสวนและเพอร์มาคัลเจอร์ เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม

7,500 บาท รวมค่าอาหารและที่พัก(หอพักแบบโฮสเตล) ค่าการจัดกิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ

อาหารและที่พัก

เราบริการอาหารมังสวิรัติและหรืออาหารวีแก้นตลอดทั้งสามมื้อ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรและผลไม้ระหว่างช่วงพักระหว่างกิจกรรม โดยมีแม่ครัวเป็นคนทำอาหารหลัก อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างอบรมเราจะมีการจัดแบ่งกลุ่มที่จะหมุนเวียนไปช่วยแม่ครัวเตรียมอาหาร ซึ่งเราจะเน้นอาหารที่มาจากสวนเกษตรอินทรีย์ของเราเองให้มากที่สุด 

 • หอพัก : เรามีที่พักแบบหอพักโฮสเทล(Hostel) ซึ่งเป็นหอพักรวมชายหญิงภายในอาคารเดียวกันแต่มีผนังกั้นระหว่างชายและหญิง โดยแต่ละคนจะมีเตียงนอน  หมอน ผ้าห่ม และมุ้งพร้อม ค่าเข้าอบรมจะรวมค่าที่พักนี้ด้วย
 • ห้องพักแยก : เรามีห้องพักแยกเป็นห้องเล็ก และห้องใหญ่ โดยห้องเล็กเหมาะสำหรับคนหนึ่งคน และห้องใหญ่สามารถพักร่วมกันได้ 2-4 คน หากต้องการพักในห้องพักแยก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 250 บาท/คืน และห้องพักใหญ่(สำหรับสองคน) 350 บาท/คืน
 • ห้องอบรมและทำกิจกรรมภายในอาหาร : เรามีศาลาที่เป็นห้องโถงโล่งกว้างสำหรับทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนั่งสมาธิ ทำโยคะ ห้องเรียน และอื่นๆ การเรียนรู้ของเราจะอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน.
 • ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ : เรามีส้วมสองระบบคือส้วมหมักปุ๋ย (dry compost toilets) และส้วมใส้เดือน (vermi compost toilet) ซึ่งส้วมทั้งสองระบบใช้น้ำน้อย และไม่ทำให้น้ำสูญเปล่า 

อื่นๆ :

 • เรามีร้านกาแฟออแกนิกส์ GAIA CAFE อยู่ภายในศูนย์เรียนรู้ ท่านสามารถนั่งเล่น นอนเล่นอ่านหนังสือ ดื่มชากาแฟได้ในช่วงพัก  และเราก็มีสินค้าธรรมชาติที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในสวนของเรา และสินค้าจากเครือข่าย โดยท่านสามารถดูรายการสินค้าของเราได้ที่ GAIA ESSENCE 
 • เราขอให้ผู้เข้าร่วมใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เราจัดหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไว้ขายที่ร้านของเรา
 • อินเตอร์เน็ต : เรามีอินเตอร์ไว้บริการที่คาเฟ่ของเรา

การเดินทาง

หากเดินทางมาจากต่างจังหวัด ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟ เครื่องบิน หรือรถโดยสารประจำทาง โดยกำหนดจุดหมายไว้ที่อุดรธานี หรือ หนองคาย โดยที่จังหวัดอุดรธานี มีสนามบินนานาชาติ (กรุณาตรวจสอบว่าต้นทางที่จะเดินทางนั้นมีบริการเดินทางด้วยการเดินทางแบบใดบ้างที่มีจุดหมายปลายทางที่จ.อุดรธานี หรือ หนองคาย) จากจุดอุดรธานี หรือหนองคาย ท่านสามารถเดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้ของเราด้วยวิธีการข้างล่างนี้

ตารางอบรมปีพ.ศ.2565

30 พ.ค. – 4 มิ.ย.
4 – 9  ก.ค.

1 – 6 ส.ค.

4 – 9 ก.ย.

13 – 18 พ ย

ติดต่อเข้าร่วมอบรม

อีเมล์ gaiaschoolasia@gmail.com
Inbox ในเพจ Facebook ของเรา Gaia Ashram อาศรมธรรมชาติ
โทร 0963085184, 0805791006