อาสาสมัคร

ธรรมชาติ

เราปลูกต้นไม้ ผักผลไม้ หมักปุ๋ย สร้างบ้านและทำทุกอย่างจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน และฟาง รวมถึงทำทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

จิตวิญญาณ

เรากลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติ กับสิ่งมีชีวิตต่างๆ และรวมถึงตัวเราเอง ด้วยการฝึกสมาธิภาวนา วันละสองครั้ง และส่งเสริมให้ทุกคนได้ฝึกจิตใจในวิถีของตนเอง

ชุมชน

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการที่เราได้เป็นตัวของตัวเอง มีชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิต ทำงาน ทำอาหาร และกินร่วมกัน เรามีวงคุยแชร์สารทุกข์สุกดิบและงานเลี้ยงฉลอง เพื่อใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องและกลมกลืนกับสรรพชีวิต

อาศรมธรรมชาติ เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ที่ให้ทั้งความรู้ มุมมอง และแรงบันดาลใจ

โดยปรกติกแล้วเรารับอาสาสมัครตลอดทั้งปี  นักเดินทาง คนหนุ่มสาว และคนวัยทำงานได้เดินทางมาจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อมาเป็นอาสาสมัครกับเรา

เราเปิดรับอาสาสมัครที่ตั้งใจเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ตัวเอง และผู้อื่น คนที่สนใจวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นองค์รวม คนที่ต้องการเรียนรู้ทั้งทางฤฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม เช่น เพอร์มาคัลเจอร์ คนที่สนใจเรียนรู้ตนเองและค้นหาการเติบโตที่เหมาะสมกับตนเอง และคนที่พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชน 

สำหรับอาสาสมัครที่มีทักษะต่างๆ เช่น วาดเขียน เต้นรำ ร้องเพลง โยคะ ทำสวน ก่อสร้าง และอื่นๆ สามารถร่วมกันใช้ทักษะนั้นๆสรรสร้างชุมชนร่วมกันได้


กิจกรรมสำหรับอาสาสมัคร

กิจกรรมสำหรับอาสาสมัครที่อาศรมธรรมชาติอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลและตามเหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว มีลักษณะดังนี้ 

 • ฤดูฝน (กค-ตค) เราเน้นไปที่สวนวนเกษตร หรือ เน้นการปลูกต้นไม้ สมุนไพร จัดการน้ำ ทำสวน สกัดน้ำมันหอมระเหย ทำผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 • ฤดูหนาว (พย-กพ) เป็นช่วงของการปลูกผักฤดูหนาว คั่วชา งานซ่อมบำรุง สกัดน้ำมันหอมระเหย หรือทำผลิตภัณฑ์ 
 • ฤดูร้อน  (มีค-มิย) เป็นช่วงที่ทุกอย่างช้าลง เน้นโปรเจคก่อสร้าง และอาจจะมีทริปพักร้อน 

ก่อสร้าง

งานก่อสร้างในอาศรมธรรมชาติมีลักษณะหลากหลาย เช่น การก่อสร้างบ้านดิน การทำเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ การทำแปลงผักถาวร การก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างสำหรับกองปุ๋ยหมักน้ำอุ่น ซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ต่างๆ เป็นต้น 

DSCF8893
สร้างบ้านดิน
ทำบ้านดิน Natural Building

งานสวน

งานสวนประกอบด้วยงานเก็บเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการอื่นๆ การดูแลระบบโรงเพาะกล้าต้นไม้ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะปลูกพืชผัก สมุนไพร การเก็บเกี่ยว เป็นต้น

 

การแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์

คือการนำผลผลิตที่ล้นเกินมาแปรรูปเพื่อเก็บไว้กินและใช้ในระยะยาว หรือเพื่อขาย งานแปรรูปต่างๆ ของเราเช่น การคั่วชา การหมัก ดอง การอบแห้ง การอบแห้งและบดเป็นผง หรือการสกัดเอาน้ำมันหอมระเหย. เป็นต้น อาศรมได้เริ่มขยายกิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตในชื่อว่า Gaia Essence ซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ผลิตในสวนของเรา

คั่วชา roasting tea
ชาคั่วมือ hand roasted herbal tea

งานศิลปะ

สำหรับอาสาสมัครที่มีความสามารถด้านศิลปะ หรือสนใจในการนำศิลปะมาเชื่อมโยงและรับใช้ธรรมชาติ เราเปิดพื้นให้ท่านได้ใช้ความสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะผ่านการวาด การก่อสร้าง การทำสื่อการสอน หรืออื่นใด เพื่อใช้ศิลปะในการสื่อความหมายถึงความรัก ความรู้คุณ และความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ หรือความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งซึ่งเป็นแก่นหลักของอาศรมธรรมชาติ  เราเชื่อว่าศิลปะเป็นสื่อที่มีพลังและเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ขาดไม่ได้ในวัฒนธรรมใดๆ 

อื่นๆ 

เนื่องจากเรามีโปรแกรมฝึกงาน ซึ่งหมายถึงคนที่ได้ผ่านการเป็นอาสาสมัครมาแล้วและได้ค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจและอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านนั้นๆ โดยนักฝึกงานเหล่านี้จะมี โครงการ หรือ project ขนาดเล็กที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาของการฝึกงาน พวกเขาอาจต้องการความช่วยเหลือจากอาสาสมัครเป็นครั้งคราว

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

อาศรมธรรมชาติส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพของปัจเจกไปตามความสนใจและฉันทะ เราต้องการส่งเสริมให้แต่ละคนได้ใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเอง ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วนำศักยภาพนั้นออกมารับใช้ธรรมชาติและโลกใบนี้ การอยู่ในบริบทของชุมชนที่ยอมรับกันและกัน เอื้ออาทรและมีสติอยู่ร่วมกันเป็นส่วนสำคัญมากของการเรียนรู้ในเรื่องนี้

อาสาสมัครจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอาศรมธรรมชาติ ฉะนั้นเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ เราจะเคารพซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น เราก็จะรับมือกับปัญหาอย่างมีสติ โดยใช้เครื่องมือและรูปแบบการสื่อการและการจัดการความขัดแย้งที่เรายอมรับร่วมกัน นี่คือเหตุผลว่า เราขอให้ทุกท่านทีต้องการเป็นอาสาสมัครที่อาศรมธรรมชาติต้องผ่านการอบรมเรื่อง ชุมชนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เสียก่อน. เพื่อให้ทุกคนได้มีความเข้าใจตรงกันเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน. เราจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีสติ แต่หากขาดการตั้งมั่น การตั้งสติ ความเข้าใจพื้นฐานและทัศนคติที่เหมาะสม การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตภายในอาจไม่สมประโยชน์สูงสุด

 

Ecovillage Design Mandala
การออกแบบวิถีชีวิตอย่างเป็นองค์รวมตามแนวทาง Ecovillage Design Education

ตารางกิจกรรมรายวัน

 • 05:45-6:15        สมาธิภาวนา
 • 6:15-7:15          โยคะ
 • 7:30-8:30         อาหารเช้า
 • 8:45-12:00        งานรอบเช้า
 • 11:00-12:00      เตรียมอาหาร
 • 12:00-13:00      อาหารเที่ยง
 • 13:00-15:30       พัก
 • 15:30-17:30      งานรอบบ่าย
 • 18:30-19:00       สมาธิภาวนา
 • 19:00-20:00      อาหารเย็น
 • 22:00                 ปิดไฟ
 • เราต้องการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวม และพยายามแสวงสมดุลย์ในวิถีชีวิต จึงิออกแบบวิถีชีวิตในแต่ละวันที่ประกอบไปด้วยการฝึกสติและสมาธิภาวนา การทำงานใช้แรง  การพูดคุยศึกษาหาความรู้ร่วมกัน และการใช้ชีวิตเป็นชุมชน

รายละเอียด:

ค่าธรรมเนียมอาสาสมัคร

สัปดาห์แรก(หลังจากที่เข้าอบรมหลักสูตร ชุมชนนิเวศวิถีแล้ว

350 บาท/วันและคืน

สัปดาห์ที่ 2-3 

250 บาท/วันและคืน

เมื่อท่านได้เป็นอาสาสมัครครบสามสัปดาห์แล้วและต้องการอยู่ต่อ เราขอเสนอให้ท่านสมัครเข้าโปรแกรมฝึกงาน ซึ่งเสียค่าธรรมเนียม 3100 บาท/เดือน

เมื่อท่านได้ผ่านการฝึกงานครบสองเดือน ท่านสามารถอยู่เป็นสมาชิกอาศรมธรรมชาติได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และท่านสามารถออกแบบการสร้างรายได้ของท่านจากภายในอาศรมธรรมชาติได้ 

สนใจเป็นอาสาสมัครกับเรากรุณาติดต่อสมัครได้ที่

gaiaschoolasia@gmail.com