คืนสู่ชีวิตและธรรมชาติ_คืนสู่พื้นที่ด้านใน

คืนสู่ชีวิตและธรรมชาติ_กลับคืนสู่พื้นที่ด้านใน

Deep Ecology & Work That Reconnect 

๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒(ครั้งที่ ๑)

และ

๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

การเรียนรู้ในสามวันนี้เป็นการเรียนรู้ที่จะนำเราเข้าไปสำรวจตรวจตราโลกทัศน์และระบบคุณค่าที่เรายึดถืออยู่ภายในทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ว่าการเลือกใช้ชีวิตไม่ว่าแบบไหนย่อมจะอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าบางอย่างที่เรายึดถือซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ระลึกถึงมันอยู่ตลอดเวลา

ในบางครั้งเราเกิดความสับสนขัดแย้งภายในตนเองกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ ส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นผลมาจากวิถีชีวิตนั้นจริงๆแล้วไม่ได้สอดคล้องกับแก่นสาร การให้คุณค่าความหมายแก่ชีวิตที่อยู่ลึกๆ ภายในตัวเรา

นอกจากการสืบค้น สำรวจตรวจตราดูแก่นคุณค่าในตัวเรา และการสำรวจตรวจตราดูโลกทัศน์ มุมมอง การให้คุณค่าและความหมายต่อชีวิตและธรรมชาติแล้ว  การเรียนรู้ในสามวันนี้ก็จะรวมถึงการสำรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของโลกทัศน์แบบแยกส่วนและโลกทัศน์แบบองค์รวม

หากเรามีโลกทัศน์แบบแยกส่วน  ไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติขนาดไหนหรือมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างไร เราก็ยังอาจจะรู้สึกแยกขาดและโดดเดี่ยวอยู่นั่นเอง การบ่มเพาะหรือฟื้นคืนโลกทัศน์แบบองค์รวมและการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลกจึงเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาชีวิตที่เติมเต็ม

สามวันนี้เป็นการคืนสู่ชีวิตและธรรมชาติจากด้านใน

กระบวนการเรียนรู้

การเรียนรู้ในสามวันนี้จะอยู่บนพื้นฐานปรัชญานิเวศวิทยาแนวลึก(Deep Ecology) และใช้กระบวนการเรียนรู้หลายแบบ ทั้งแบบใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์โดยกระบวนการ Works That Reconnect ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยโจแอนนา เมซี่ นักกิจกรรม และนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวพุทธ ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้นี้ขึ้นเพื่อนำเรากลับไปค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลก เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งกับตัวเรา บ่มเพาะความรักและความรู้สึกรู้คุณต่อชีวิต  เห็นคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ เกิดความเมตตากรุณาต่อความทุกข์ของโลก และสร้างแรงจูงใจให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีงาม

นอกจากการเรียนรู้โดยใช้สมองและหัวใจแล้ว  ในสามวันนี้ก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะลงมือทำงานในสวน เพื่อสัมผัสผืนดิน สังเกตและปฎิสัมพันธ์กับธรรมชาติผ่านฐานกายอีกด้วย

กำหนดการกิจกรรม
 
คืนสู่ชีวิตและธรรมชาติ (ภาคต้น) กลับคืนสู่พื้นที่ด้านใน
 
วันที่ ๑: 
๐๗.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.: เดินทางถึงอาศรมธรรมชาติในช่วงเช้า
๑๒.๓๐ น. : รับประทานอาหารเที่ยง
๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. : กระบวนการเรียนรู้
๒๐.๑๕ – ๒๑.๓๐ น. : กระบวนการเรียนรู้ภาคค่ำ
 
วันที่ ๒ : กระบวนการเรียนรู้เต็มวัน เช้า บ่าย ค่ำ
 
วันที่ ๓ : กระบวนการเรียนรู้เช้าและบ่าย เสร็จกิจกรรมเวลา ๑๗.๓๐ น.
 
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
โอนเงินค่าเข้าอบรมมาที่ ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส
หมายเลข 171-2-64450-4
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080 579 1006
หรือ
ทางอีเมลล์ gaiaschoolasia@gmail.com
 
 
ผู้สอน: พี่อ้อม สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส
 
ประวัติ: พี่อ้อมเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากว่าสิบปีโดยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มต่างๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี สเปน
 
พี่อ้อมมีความถนัดในการสอนคือนิเวศวิทยาแนวลึก (Deep Ecology) การออกแบบวิถีชีวิตชุมชนยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม (Ecovillage Design Education) และการฝึกกระบวนกร (Training of Trainer) พี่อ้อมใช้กระบวนการศึกษาเหล่านี้ในการจัดตั้งเครือข่ายคนรุ่นใหม่แห่งเอเชีย NextGEN Asia ร่วมกับสามีและครอบครัว ตั้งศูนย์การเรียนรู้อาศรมธรรมชาติ หรือ ชุมชนนานาชาติ ที่มีจิตอาสามากมายจากทั่วโลกมาอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
 
การอบรมจะจัดขึ้นที่ อาศรมธรรมชาติ จ.หนองคาย ผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางมาพักที่นี่ได้ระหว่างเข้าการอบรม
 
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 2,300 บาท รวมค่าอาหาร ที่พัก(หอพักรวม) และค่าจัดกิจกรรม, ไม่รวมค่าเดินทาง
 
หากต้องการพักห้องพักเดี่ยว ท่านสามารถจ่ายค่าที่พักเพิ่มอีก 600 บาท (2 คืน)
หากต้องการพักห้องพักคู่ (พักได้ 2 – 3 คน) จ่ายค่าที่พักเพิ่ม 700 บาท ( 2 คืน)