วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Gaia School Asia ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ ๒๕๕๖ โดยทอมและอ้อม ดีเตอร์ส ความตั้งใจดั้งเดิมของการก่อตั้งโครงการนี้คือการเป็นองค์กรอาสาสมัครที่ปรารถนาจะเห็นอนาคตที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน  โดยที่มนุษย์มีความตระหนักรู้  มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และมีความรักความเคารพในการดำรงอยู่ของธรรมชาติ  

พวกเรามีความเชื่อหลักว่า  มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แยกขาดจากธรรมชาติ และสรรพชีวิตใดๆ ในธรรมชาติล้วนมีคุณค่าในตัวมันเอง โดยไม่ได้เกี่ยวว่ามันมีคุณค่าประโยชน์อะไรกับมนุษย์หรือไม่  

องค์กรได้ตั้งปณิธานที่จะทำงานกับเด็กและเยาวชนในเอเชียในเรื่องการศึกษาที่เชื่อมโยงเด็กและเยาวชนให้มีความรักและความตระหนักรู้ในธรรมชาติโดยแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และพ่อแม่ผู้ปกครอง

Gaia School Asia ได้ทำงานตามปณิธานที่ตั้งเอาไว้เป็นเวลาสองปี โดยการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน และครูในหลายประเทศในเอเชีย

กระทั่งเมื่อมีการก่อตั้ง อาศรมธรรมชาติ(Gaia Ashram) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นชุมชนของนักการศึกษาและคนที่สนใจการศึกษาเพื่อคืนสู่สัมพันธภาพกับธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายของโครงการจึงได้ขยายกว้างมากขึ้นทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนไทย เอเชีย หรือนานาชาติ

อาศรมธรรมชาติ(Gaia Ashram) ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๔๙ ม.๑ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้นี้คือชุมชนเล็กๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เติบโตของสมาชิกผ่านสมาธิภาวนา นิเวศวิทยาแนวลึก จิตวิญญาณเพื่อสังคม การค้นหาตัวเองและการพัฒนาศักยภาพ Permaculture, Ecovillage Design Education (การออกแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม)