การแพทย์แผนไทยเพื่อการพึ่งตนเอง(Bilingual-สองภาษา)

การแพทย์แผนไทยเพื่อการพึ่งตนเอง

ระยะเวลาหลักสูตร  5 วัน

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพและสถานการณ์ด้านสถานะทางสุขภาพของประชาชนทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยโรคหรือความเจ็บป่วยที่พบมากคือโรคเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ดี และโรคติดระบาดตามฤดูที่กาลที่มีการระบาดเป็นระยะๆ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโรคและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น นโยบายด้านการให้บริการดูแลสุขภาพของสถานบริการสุขภาพก็เปลี่ยนไป บุคลากรด้านสุขภาพมีไม่เพียงพอเพราะประชาชนที่เจ็บป่วยมากขึ้นและต้องการการดูแลด้านสุขภาพที่ซับซ้อนหลากหลาย ดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่เน้นการพึ่งพาตนเอง ใช้แพทย์แผนไทยบนฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาและนำมาใช้ให้ถูกที่ ถูกทาง ถูกต้อง และปลอดภัย และต้องมีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ และต้องมีการพัฒนาระบบการส่งต่อและเชื่อมประสานที่ประชาชนทุกคนมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อลดปัญหาการเกิดความเจ็บป่วยลง และทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การใช้สมุนไพรในการพึ่งพา ดูแลตนเอง
 • เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือกใช้สมุนไพร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
 • เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการดูแลตนเอง

รูปแบบการอบรม

 • บรรยายภาคทฤษฎี
 • ภาคปฏิบัติ
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ และความรู้ของผู้เข้าอบรม

หัวข้อการอบรม 

 • ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น ธาตุเจ้าเรือน
 • รสยาสมุนไพร ตามเภสัชกรรมไทย
 • การใช้สมุนไพรดูแลมารดาก่อนคลอด และหลังคลอด
 • สมุนไพรที่พบบ่อยและนำมาใช้ได้ง่ายในการดูแลสุขภาพตนเอง
 • การนวดตนเองอย่างง่าย
 • กระบวนการปลูกสมุนไพร การดูแล และการนำไปใช้
 • การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย 

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับคนที่สนใจพัฒนาความสามารถในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านไทยในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งคนที่สนใจเรื่องการพึ่งตนเอง สุขภาพองค์รวมและการทำเกษตรผสมผสาน

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

11,100 THB(บาท)

รวมอาหารและที่พัก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

gaiaschoolasia@gmail.com

+(66)(0)805791006