ชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle

ชุมชนนิเวศวิถี ecovillage

ชุมชนนิเวศวิถี ecovillage คือ คอร์สอบรมของอาศรมธรรมชาติที่ออกแบบตามแนวทาง Ecovillage Design Education ซึ่งเป็นหลักสูตรการออกแบบ ชุมชนนิเวศวิถี(ecovillage) ที่จัดทำขึ้นโดย Gaia Education องค์กรการศึกษาที่แตกออกมาจากเครือข่าย Global Ecovillage Network (GEN)

อาศรมธรรมชาติ หรือ Gaia Ashram ก่อตั้งโดยผู้ร่วมบุกเบิกสองคนคือ สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส และทอม ดีเตอร์ส ผู้ได้รับการอบรมในหลักสูตร Ecovillage Design Education และได้นำความรู้ในการอบรมมาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์อาศรมธรรมชาติ ปัจจุบันทั้งสองท่านเป็น ผู้จัดการสอนหลักสูตร Ecovillage Design Education ที่ได้รับการการรับรองจากสถาบัน Gaia Education. อาศรมธรรมชาติได้จัดการอบรมในหลักสูตรนี้และคอร์สต่างๆ ที่อิงกับหลักสูตรนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และอาศรมธรรมชาติก็เป็นสมาชิกและมีบทบาทอยู่ในเครือข่าย Global Ecovillage Network มาตั้งแต่การก่อตั้ง

โดยทั่วไปแล้ว หลักสูตร Ecovillage Design Education หรือหลักสูตรการออกแบบชุมชนนิเวศวิถีฉบับเต็มนั้นจะมีระยะเวลาการอบรมอย่างนี้ 4 สัปดาห์ 

คอร์สอบรม “ชุมชนนิเวศวิถี : องค์รวมชีวิตวิถีอีโค่” นี้ได้ปรับเป็นหลักสูตรหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งรวมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงและได้รับข้อมูลความรู้ทางทฤษฎีเพื่อเป็นพื้นฐาน และทำให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเองในภายหลัง

แนวทางการออกแบบชุมชนนิเวศวิถี (Ecovillage Design Education) นั้น ครอบคลุมการใคร่ครวญ ค้นหา และออกแบบชีวิตในทุกด้าน จึงเรียกว่าเป็นการออกแบบวิถีชีวิตยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วยด้านต่างๆ ต่อไปนี้คือ

ด้านสังคมและความสัมพันธ์(Social dimension)

อบรม Ecovillage Design Education
 
 ด้านสังคม(Social) เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกัน และความสัมพันธุ์ระหว่างกัน เราจะอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันได้อย่างไร? เราจะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนภายในชุมชนอย่างไร? เราจะมีการตัดสินใจร่วมกันหรือมีการจัดการความขัดแย้งกันอย่างไร? และเราจะมีการสื่อสารกันแบบไหน รวมถึงการมองความหลากหลายของผู้คนอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับการมีทัศนคติที่พร้อมสำหรับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย และการจัดการความท้าทายต่างๆ ที่มาพร้อมกับความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ(economic dimension)

งานอบรม workshop

ด้านเศรษฐกิจ(Economic) คือการหามาซึ่งปัจจัยต่อการดำรงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และไม่เบียดเบียนคนอื่น เราจะสามารถพึ่งตนเองอย่างไรบ้าง การประกอบสัมอาชีวะคืออะไร  เราจะหาเลี้ยงชีพ หรืออยู่รอดให้ได้ทางเศรษฐกิจอย่างไร ที่ไม่เป็นการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติและบุคคลอื่น เราจะจัดสรรแบ่งปันปัจจัยการดำรงชีพที่เราหามาได้ร่วมกันอย่างไร เป็นต้น

ด้านนิเวศ(ecological dimension)

ทำสวน Permaculture, Gardening

ด้านนิเวศ((Ecological) ว่าด้วยเรื่องการออกแบบผืนดิน การออกแบบเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลในทางนิเวศ ประกอบด้วยการวิเคราะห์และจัดการเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้คือ น้ำ ดิน พลังงาน การจัดการขยะของเสียเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน การพยายามฟื้นฟูระบบนิเวศภายในพื้นที่เป็นต้น ซึ่งมิตด้านนิเวศนี้รวมการออกแบบตามหลักเพอร์มาคัลเจอร์(Permaculture) หรือการออกแบบแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับระบบของธรรมชาติ 

ด้านโลกทัศน์ จิตวิญญาณ หรือวัฒนธรรม(worldview, culture,spirituality)

สัมผัสจิตวิญญาณธรรมชาติ Nature connection

ด้านโลกทัศน์ จิตวิญญาณ หรือวัฒนธรรม (Worldview, culture, spirituality) คือการลงลึกในเรื่องคุณค่า หรือโลกทัศน์ภายในจิตสำนึกของเรา เพื่อสำรวจตรวจค้นให้เกิดการตระหนักรู้ว่า เรายึดถือคุณค่าแบบใด เราให้ความหมายต่อชีวิตและโลกอย่างไร เพื่อให้เราเกิดความชัดเจนว่าวิถีชีวิตที่เราต้องการออกแบบนั้นมาจากฐานคุณค่าใดในตัวเรา ในชุมชนนิเวศต่างๆ(Ecovillages) มักจะมีอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน เพราะวิถี วัฒนธรรม และแนวทางการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของชีวิตนั้นมาจากแก่นคุณค่าหลักที่แตกต่างกัน แม้ชุมชนนิเวศโดยทั่วไปจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการมีโลกทัศน์แบบองค์รวม(Holistic worldviews) แต่พวกเขามักจะสื่อสารด้วยภาษาและคุณค่าหลักที่แตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของทั้งความเหมือนและความต่างกันระหว่างชุมชนนิเวศต่างๆ ทั่วโลก

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับใคร?

 • คนที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต้องการความรู้และแนวทางในการออกแบบวิถีชีวิตเชิงอีโค่(eco)อย่างรอบด้าน
 • กลุ่มคนที่ต้องการสร้างชุมชนนิเวศวิถี(ecovillage)
 • คนที่ต้องการปรับวิถีชีวิตในแบบที่ตนเองเป็นอยู่ให้เป็น eco-friendly มากขึ้น ไม่ว่าจะในบริบทของเมือง หรือชนบท
 • คนที่กำลังตั้งคำถามกับความเป็นไปของโลกปัจจุบันและกำลังแสวงหาคุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้งขึ้น
 • คนที่เพียงอยากรู้ อยากทดลองมีประสบการณ์ว่าชุมชนนิวเศวิถี(ecovillage)คืออะไรและมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างไร
 • คนที่ต้องการเป็นอาสาสมัครหรือฝึกงาน หรืออยู่อาศัยเป็นสมาชิกชุมชนอาศรมธรรมชาติจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรนี้เสียก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

จากประสบการณ์ที่เราได้ใช้หลักการออกแบบชุมชนนิเวศวิถี(Ecovillage Design)เป็นแนวทางในการออกแบบชีวิตที่เราต้องการที่อาศรมธรรมชาติ เรามีความเชื่อมั่นว่า หลักการออกแบบนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในบริบทแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นบริบทของเมือง หรือชนชท บริบทของการอยู่กันเป็นชุมชน หรืออยู่เพียงครอบครัวเดียว กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ แนวทางในการออกแบบวิถีชีวิตชุมชนนิเวศนี้ แท้จริงแล้วคือแนวทางที่ทำให้เราพิจารณาใคร่ครวญ สำรวจชีวิตของเราใหม่ในทุกๆ ด้านให้สอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติ หรือวิถีนิเวศนั่นเอง ซึ่งรวมทั้งธรรมชาติรอบตัวเราและธรรมชาติภายในตัวเรา

ประสบการณ์หนึ่งสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง

ภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนนิเวศ(Ecovillage lifestyle) ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยจะรวมการเรียนรู้หลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติ โดยเรามีตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ดังนี้

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุทธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

ทั้งนี้ กิจกรรมภาคปฏิบัติในช่วงบ่ายของทุกๆ วันจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยปรกติแล้วเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างบ้านธรรมชาติ การทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พลังงานทางเลือก การทำสวน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำสวนและเพอร์มาคัลเจอร์ เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม

4,500 บาท รวมค่าอาหารและที่พัก(หอพักแบบโฮสเตล) ค่าวิทากรและอุปกรณ์ต่างๆ

หากท่านต้องการเป็นอาสาสมัครกับเราต่อจากคอร์สนี้อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ท่านจะได้รับส่วนลดค่าอบรมในคอร์สนี้ โดยท่านจะต้องจ่ายค่าอบรมสำหรับคอร์สอบรมนี้เพียง 3,500 บาท โปรดแจ้งเราล่วงหน้าหากท่านต้องการเป็นอาสาสมัครกับเราต่อจากคอร์สอบรมนี้

อาหารและที่พัก

เราบริการอาหารมังสวิรัติและหรืออาหารเจตลอดทั้งสามมื้อ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรและผลไม้ระหว่างช่วงพักระหว่างกิจกรรม โดยมีแม่ครัวเป็นคนทำอาหารหลัก อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างอบรมเราจะมีการจัดแบ่งกลุ่มที่จะหมุนเวียนไปช่วยแม่ครัวเตรียมอาหาร ซึ่งเราจะเน้นอาหารที่มาจากสวนเกษตรอินทรีย์ของเราเองให้มากที่สุด 

ภาษาที่ใช้ในการอบรม

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Bilingual)

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอาศรมธรรมชาติ

 • หอพัก : เรามีที่พักแบบหอพักโฮสเทล(Hostel) ซึ่งเป็นหอพักรวมชายหญิงภายในอาคารเดียวกันแต่มีผนังกั้นระหว่างชายและหญิง โดยแต่ละคนจะมีเตียงนอน  หมอน ผ้าห่ม และมุ้งพร้อม ค่าเข้าอบรมจะรวมค่าที่พักนี้ด้วย
 • ห้องพักแยก : เรามีห้องพักแยกเป็นห้องเล็ก และห้องใหญ่ โดยห้องเล็กเหมาะสำหรับคนหนึ่งคน และห้องใหญ่สามารถพักร่วมกันได้ 2-4 คน หากต้องการพักในห้องพักแยก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 1,300 บาท/สัปดาห์ และห้องพักใหญ่ 1750 บาท/สัปดาห์
 • ห้องอบรมและทำกิจกรรมภายในอาหาร : เรามีศาลาที่เป็นห้องโถงโล่งกว้างสำหรับทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนั่งสมาธิ ทำโยคะ ห้องเรียน และอื่นๆ การเรียนรู้ของเราจะอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน.
 • ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ : เรามีส้วมสองระบบคือส้วมหมักปุ๋ย (dry compost toilets) และส้วมใส้เดือน (vermi compost toilet) ซึ่งส้วมทั้งสองระบบใช้น้ำน้อย และไม่ทำให้น้ำสูญเปล่า 

อื่นๆ :

 • เรามีร้านกาแฟออแกนิกส์ GAIA CAFE อยู่ภายในศูนย์เรียนรู้ ท่านสามารถนั่งเล่น นอนเล่นอ่านหนังสือ ดื่มชากาแฟได้ในช่วงพัก  และเราก็มีสินค้าธรรมชาติที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในสวนของเรา และสินค้าจากเครือข่าย โดยท่านสามารถดูรายการสินค้าของเราได้ที่ GAIA ESSENCE 
 • เราขอให้ผู้เข้าร่วมใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เราจัดหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไว้ขายที่ร้านของเรา
 • อินเตอร์เน็ต : เรามีอินเตอร์ไว้บริการที่คาเฟ่ของเรา

การเดินทาง

หากเดินทางมาจากต่างจังหวัด ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟ เครื่องบิน หรือรถโดยสารประจำทาง โดยกำหนดจุดหมายไว้ที่อุดรธานี หรือ หนองคาย โดยที่จังหวัดอุดรธานี มีสนามบินนานาชาติ (กรุณาตรวจสอบว่าต้นทางที่จะเดินทางนั้นมีบริการเดินทางด้วยการเดินทางแบบใดบ้างที่มีจุดหมายปลายทางที่จ.อุดรธานี หรือ หนองคาย) จากจุดอุดรธานี หรือหนองคาย ท่านสามารถเดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้ของเราด้วยวิธีการข้างล่างนี้

นโยบายเกี่ยวกับ Covid 19

ผู้เข้าร่วมที่ยังไม่ได้ฉีด หรือไม่ต้องการฉีดวัคซีนจะต้องตรวจ Rapid Antigent Test  เมื่อเดินทางมาถึงอาศรมธรรมชาติ โดยจะทำการตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุใกล้กับอาศรมธรรมชาติ โดยผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายค่าตรวจเอง

ส่งอีเมลแนะนำตัว คอร์สอบรมที่สนใจ และวันที่อบรมที่ต้องการเข้าร่วม มาที่ gaiaschoolasia@gmail.com
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครทางโทรศัพท์ได้ที่ 0805791006
Line : Gaia Ashram

 

ตารางอบรมปีพ.ศ.2565