องค์รวมชีวิตวิถีEco

องค์รวมชีวิตวิถี Eco คือวิถีชีวิตที่ออกแบบตามแนวทาง Ecovillage design หรือการออกแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยืนอย่างครอบคลุมรอบด้านในทุกมิติของชีวิต แนวทางการออกแบบชีวิตวิถีEco หรือ Ecovillage lifestyle เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากชุมชม Ecovillages จากทั่วโลก และจัดทำเป็นหลักสูตร Ecovillage Design Education โดย Gaia Education ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาที่แตกออกมาจากเครือข่าย Ecovillage หรือ Global Ecovillage Network (GEN)

แนวทางการออกแบบชุมชนนิเวศวิถี (Ecovillage Design Education) นั้น ครอบคลุมการใคร่ครวญ ค้นหา และออกแบบชีวิตในทุกด้าน จึงเรียกว่าเป็นการออกแบบวิถีชีวิตยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วยด้านต่างๆ ต่อไปนี้คือ

ด้านสังคมและความสัมพันธ์(Social dimension)

อบรม Ecovillage Design Education
 
 ด้านสังคม(Social) ซึ่งเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกัน และความสัมพันธุ์ระหว่างกัน เราจะอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันได้อย่างไร? เราจะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนภายในชุมชนอย่างไร? หรือคนที่อยู่ร่วมกันอย่างไร เราจะมีการตัดสินใจร่วมกันหรือมีการจัดการความขัดแย้งกันอย่างไร และเราจะมีการสื่อสารกันแบบไหน เป็นต้น และรวมถึงการมองความหลากหลายของผู้คนอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับการมีทัศคติที่พร้อมสำหรับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย และการจัดการความท้าทายต่างๆ ที่มาพร้อมกับความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์

ด้านเศรษฐกิจ(economic dimension)

งานอบรม workshop

ด้านเศรษฐกิจ(Economic) คือการหามาซึ่งปัจจัยต่อการดำรงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และไม่เบียดเบียนคนอื่น มีการพึ่งตนเองอย่างไรบ้าง หรือมีการประกอบสัมอาชีวะอย่างไร เราจะหาเลี้ยงชีพ หรืออยู่รอดให้ได้ทางเศรษฐกิจอย่างไร ที่ไม่เป็นการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติและบุคคลอื่น เป็นต้น

ด้านนิเวศ(ecological dimension)

ทำสวน Permaculture, Gardening

ด้านนิเวศ((Ecological) ว่าด้วยเรื่องการออกแบบผืนดิน การออกแบบเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลในทางนิเวศ ประกอบด้วยการวิเคราะห์และจัดการเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้คือ น้ำ ดิน พลังงาน การจัดการขยะของเสียเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน การพยายามฟื้นฟูระบบนิเวศภายในพื้นที่เป็นต้น ซึ่งมิตด้านนิเวศนี้รวมการออกแบบตามหลักเพอร์มาคัลเจอร์(Permaculture) หรือการออกแบบแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับระบบของธรรมชาติ เช่น โคก หนอง นา หรือ อื่นๆ

ด้านโลกทัศน์ จิตวิญญาณ หรือวัฒนธรรม(worldview, culture,spirituality)

สัมผัสจิตวิญญาณธรรมชาติ Nature Spirit connection

ด้านโลกทัศน์ จิตวิญญาณ หรือวัฒนธรรม (Worldview, culture, spirituality) คือการลงลึกในเรื่งอคุณค่า หรือโลกทัศน์ภายในจิตสำนึกของเรา เพื่อสำรวจตรวจค้นให้เกิดการตระหนักรู้ว่า เรายึดถือคุณค่าแบบใด เราให้ความหมายต่อชีวิตและโลกอย่างไร เพื่อให้เราเกิดความชัดเจนว่าวิถีชีวิตที่เราต้องการออกแบบนั้นมาจากฐานคุณค่าใดในตัวเรา ในชุมชนนิเวศต่างๆนั้น(Ecovillages) มักจะมีอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน เพราะวิถี วัฒนธรรม และแนวทางการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของชีวิตนั้นมากจากแก่นคุณค่าหลักที่แตกต่างกัน แม้ชุมชนนิเวศโดยทั่วไปจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการมีโลกทัศน์แบบองค์รวม(Holistic worldviews) แต่พวกเขามักจะสื่อสารด้วยภาษาและคุณค่าหลักที่แตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของทั้งความเหมือนและความต่างกันระหว่างชุมชนนิเวศต่างๆ ทั่วโลก

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับใคร?

สัปดาห์ทดลองวิถีชีวิตชุมชนนิเวศ Ecovillage lifestyle ที่อาศรมธรรมชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังค้นหาวิถีชีวิตที่ใช่สำหรับตัวเองได้มาทดลองว่า วิถีชีวิต Ecovillage lifestyle ใช่แนวทางของตนเองหรือไม่ โดยอาศรมธรรมชาติก่อตั้งขึ้นโดยใช้หลักการออกแบบ Ecovillage design เป็นแนวทางในการออกแบบวิถีชีวิตและการดำเนินกิจกรรมใดๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 เราก็ได้จัดการอบรมเรื่องการออกแบบวิถีชีวิตชุมชนนิเวศ(Ecovillage Design Education) เรื่อยมา

จากประสบการณ์ที่เราได้ใช้หลักการออกแบบวิถีชีวิตชุมชนนิเวศ(Ecovillage Design)เป็นแนวทางในการออกแบบชีวิตที่เราต้องการที่อาศรมธรรมชาติ เรามีความเชื่อมั่นว่า หลักการออกแบบนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในบริบทแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นบริบทของเมือง หรือชนชท บริบทของการอยู่กันเป็นชุมชน หรืออยู่เพียงครอบครัวเดียว กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ แนวทางในการออกแบบวิถีชีวิตชุมชนนิเวศนี้ แท้จริงแล้วคือแนวทางที่ทำให้เราพิจารณาใคร่ครวญ สำรวจชีวิตของเราใหม่ในทุกๆ ด้านให้สอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติ หรือวิถีนิเวศนั่นเอง ซึ่งรวมทั้งธรรมชาติรอบตัวเราและธรรมชาติภายในตัวเรา

ประสบการณ์หนึ่งสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

ภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนนิเวศ(Ecovillage lifestyle) ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในแบบวิถีของชาวอาศรมธรรมชาติเอง โดยจะรวมการเรียนรู้หลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติ โดยเรามีตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ดังนี้

ค่าเข้าร่วม

3,500 บาท รวมค่าอาหารและที่พัก ค่าวิทากรและอุปกรณ์ต่างๆ

อาหารและที่พัก

เราจัดบริการอาหารมังสวิรัติและหรืออาหารเจตลอดทั้งสามมื้อ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรและผลไม้ระหว่างช่วงงพักเบรค โดยมีแม่ครัวเป็นคนทำอาหารหลัก อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างอบรมเราจะมีการจัดแบ่งกลุ่มที่จะหมุนเวียนไปช่วยแม่ครัวเตรียมอาหาร ซึ่งเราจะเน้นอาหารที่มาจากสวนเกษตรอินทรีย์ของเราเองให้มากที่สุด

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอาศรมธรรมชาติ

  • หอพัก : เรามีที่พักแบบหอพัก ซึ่งเป็นหอพักรวมชาย หญิงภายในอาคารเดียวกัน แต่มีฝานังกั้นระหว่างชายหญิง โดยแต่ละคนจะมีเตียงหนอน หมอน ผ้าห่ม และมุ้งพร้อม.
  • ห้องพักแยก : เรามีห้องพักแยกเป็นห้องเล็ก และห้องใหญ่ โดยห้องเล็กเหมาะสำหรับคนหนึ่งคน และห้องใหญ่สามารถพักร่วมกันได้ 2-4 คน หากต้องการพักในห้องพักแยก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 1,300 บาท/สัปดาห์ และห้องพักใหญ่ 1750 บาท/สัปดาห์
  • ห้องอบรมและทำกิจกรรมภายในอาหาร : เรามีศาลาที่เป็นห้องโถงโล่งกว้างสำหรับทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนั่งสมาธิ ทำโยคะ ห้องเรียน และอื่นๆ การเรียนรู้ของเราจะอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน.
  • ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ : เรามีส้วมของระบบคือส้วมหมักปุ๋ย (dry compost toilets) และส้วมใส้เดือน (vermi compost toilet) ซึ่งส้วมทั้งสองระบบใช้น้ำน้อย และไม่ทำให้น้ำสูญเปล่า และเรามีห้องอาบน้ำ และเรามีห้องอาบน้ำที่ผลิตน้ำอุ่นโดยใช้ความร้อนจากกองปุ๋ยหมัก

อื่นๆ :

  • เรามีร้านกาแฟออแกนิกส์ GAIA CAFE อยู่ภายในศูนย์เรียนรู้ ท่านสามารถนั่งเล่น นอนเล่นอ่านหนังสือ ดื่มชากาแฟได้ในช่วงพัก  และเราก็มีสินค้าธรรมชาติที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในสวนของเรา และสินค้าจากเครือข่าย โดยท่านสามารถดูรายการสินค้าของเราได้ที่ GAIA ESSENCE 
  • อินเตอร์เน็ต : เรามีอินเตอร์ไว้บริการที่คาเฟ่ของเรา

การเดินทาง

หากเดินทางมาจากต่างจังหวัด ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟ เครื่องบิน หรือรถโดยสารประจำทาง โดยกำหนดจุดหมายไว้ที่อุดรธานี หรือ หนองคาย โดยที่จังหวัดอุดรธานี มีสนามบินนานาชาติ (กรุณาตรวจสอบว่าต้นทางที่จะจะเดินทางนั้นมีบริการเดินทางด้วยการเดินทางแบบใดบ้างที่มีจุดหมายปลายทางที่จ.อุดรธานี หรือ หนองคาย) จากจุดอุดรธานี หรือหนองคาย ท่านสามารถเดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้ของเราด้วยวิธีการข้างล่างนี้

หากต้องการปรึกษาวิธีการเดินทาง หรือ สอบถามข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราที่

080-5791006, ไลน์ : ศูนย์เรียนรู้บ้านดิน

Email : gaiaschoolasia@gmail.com