คอร์สการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช Essential Oil Extraction Course

เรียนรู้ทฤษฏีและปฏบัติขั้นตอนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช

Learn step by step how to extract essential oil from plants.

17th – 19th มกราคม January 2020

คอร์สสองภาษาไทย – อังกฤษ Bilingual – English & Thai

About

Essential Oil is becoming more and more popular for it has many known health benefits from the skin to the mind. It Is used in Aromatherapy , it is used as an ingredient in natural and aromatic products. It is also used in massage and baths. It can be used to diffuse in the house for a pleasant environment and to reduce airborne bacteria etc.

น้ำมันหอมระเหยกำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่คนที่รักสุขภาพ เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะได้มากมายหลายทาง เช่น นำไปใช้ในการรักษาเยียวยาแบบอโรม่า หรือนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่างๆ นอกจากนั้นก็สามารถใช้ในการนวดหรือการผสมลงในอ่างอาบน้ำ หรือใช้จุดให้เกิดความหอมสดชื่นและฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

While people are becoming more health conscious with more interest to use natural and holistic ways for wellbeing, essential oil is more in demand.

ในขณะที่ผู้คนมีความสนในเรื่องสุขภาพโดยการใช้ผลิตภัณฑ์และวิถีธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ น้ำมันหอมระเหยก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ 

The Small Scale Essential Oil Extraction Course, 17-19 January @Gaia Ahsram, Udon Thani, Thailand aims to give theory and practical knowledge on how to extract essential oil from plant material.  The course will include theoretical and practical (hands on) sessions.

คอร์สอบรมการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะให้ทั้งความรู้ทางทฤษฏีและการลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช 

Relationship to Agroforestry and Permaculture.  

ความเชื่อมโยงของการผลิตน้ำมันหอมระเหยกับวนเกษตรและเพอร์มาคัลเจอร์

There is a diversity of plant that can yield essential oils and this diversity fits well into the diverse environment of forest gardens.  

การสกัดน้ำมันหอมระเหยนั้นสามารถสกัดได้จากพืชหลากหลายชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการทำสวนแบบป่าที่มีพืชหลากหลายชนิด

However many herbs such as citronella have a  low value and use as a raw material, but have a very high value, shelf-life, and utility in the form of essential oil.  

แต่พืชอย่างตะไคร้นั้นมีราคาทางเศรษฐกิจไม่มากมายนักหากเราขายแบบเป็นวัตถุดิบ แต่เมื่อเรานำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าอย่างมากและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายขึ้น

Essential Oil production is a good way to “Obtain a Yield” and income from an agroforestry system. 

การผลิตน้ำมันหอมระเหยถือเป็นการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิผลและสร้างรายได้จากระบบเกษตรแบบวนเกษตรได้เป็นอย่างดี

Aside from the herb material, heat is needed to extract the oil. Agroforestry systems also yield an abundance of fuel wood that can serve to produce the needed heat for extraction.

การสกัดน้ำมันหอมระเหยนั้นนอกจากเราจะใช้สมุนไพรที่เราต้องการสกัดเป็นวัตถุดิบแล้ว และใช้ความร้อน ระบบเกษตรแบบวนเกษตรนอกจากผลิตวัตถุดิบในการใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยแล้วยังผลิตฟืนที่ใช้เป็นพลังงานในการเผาไหม้อีกด้วย

What to expect from the course

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากคอร์สนี้

Participants of this course can expect to walk away from the course with

คุณสามารถคาดหวังได้ว่าเมื่อเรียนจบคอร์สอบรมนี้แล้วจะได้สิ่งต่างๆ เหล่านี้กลับออกไปด้วย

  • Knowledge how to set up essential oil distiller
  • ความรู้เรื่องการติดตั้งเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย
  • Knowledge on plants that can be used to extract essential oil from
  • ความรู้เรื่องสมุนไพรและพืชที่สามารถนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยได้
  • Knowledge and skill on how to prepare plant material
  • ความรู้และทักษะเรื่องการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรในการสกัดน้ำมันหอมระเหย
  • Knowledge, skill and experience on essential oil extraction process
  • ความรู้ ทักษะและประสบการณ์แต่ละขั้นตอนในการสกัดน้ำมันหอมระเหย
  • Knowledge on how essential oil can be used and applied for health benefit
  • ความรู้เรื่องการใช้นำมันหอมระเหยในด้านต่างๆ 

Our intention is to work with 4 different materials:  citronella, galanga, lemon grass (the variety used in Thai cooking), and eucalyptus.  We then intend to share about a few uses of the essential oil and hydrosol (the distilled herbal waters that also come in the process)

ภาคปฏิบัติในคอร์สนี้เราจะทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสี่ชนิดด้วยกันคือ ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน ข่า และใบยูคาลิปตัส

When

ช่วงเวลาอบรม

The program will start on 17th January at 8.45 am and finish at 12.00 pm on 19th January

คอร์สอบรมจะเริ่มวันที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๘.๔๕ น. และเสร็จสิ้นณเวลา ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๙ มกราคม 

Daily Schedule

ตารางกิจกรรม

 

Instructor

ครูผู้สอน

 

Thanadon Wichuthasitikorn,  Long time member of the Wanakaset network has been doing essential oil distillation for over 12 years working with different materials available in agroforestry systems. 

ธนาดล วิชุตาสิทธิกร เป็นสมาชิกเก่าแก่ของเครือข่ายวนเกษตรและได้ทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยมามากกว่า ๑๒ ปี โดยใช้วัตถุดิบจากสวนเกษตรแบบวนเกษตร

Michael B Commons, also long time member of the Wanakaset network has a rich knowledge and experiences relating to self-reliance that based on agroforestry and forest gardening. Michael have worked with local farmers in South East Asia for nearly two decades. His work is including awareness raising, networking, capacity building and bridging farmers with consumers in regenerative value chains.

ไมเคิล คอมมอนส์ เป็นสมาชิกเก่าแก่ของเครือข่ายวนเกษตรเช่นกัน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อย่างยาวนานเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งตนเองโดยระบบวนเกษตรและเกษตรสวนป่า ไมเคิลทำงานกับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มามากกว่าสองทศวรรษ 

Course Fee

ค่าธรรมเนียมเข้าอบรม

6,500 THB, including Food & accommodation(dormitory) included. If you want to stay in a private room please contact us gaiaschoolasia@gmail.com there will be extra cost for a private room.

๖,๕๐๐ บาท รวมอาหารและที่พัก(หอพักรวม) หากท่านต้องการห้องพักแยกกรุณาติดต่อขอจองล่วงหน้าที่gaiaschoolasia@gmail.com โดยท่านต้องจ่ายค่าห้องแยกต่างหาก

There is a 1000 BTH reservation fee to be paid in advance of the course in order to hold your place. The rest of the fee is paid in cash on arrival at Gaia Ashram. It is also possible to pay the whole fee through online payment prior to the course. Below instructions of payment are given if you need more information please email us: gaiaschoolasia@gmail.com.

หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนจำนวน ๑,๐๐๐ บาท โดยค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือเรายินดีรับเป็นเงินสดจ่าย ณ วันลงทะเบียนที่อาศรมธรรมชาติ หรือสามารถจ่ายทั้งหมดผ่านบัญชีของเราได้เลย

Payment channels

ช่องทางการจ่ายเงิน

Please pay the reservation fee of 1000 bath or make the full payment through one of the following payment channels:

Bank transfer โอนผ่านธนาคาร โดยรายละเอียดดังนี้

Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย

Accountholder: MS. Sunisa Jamwiset Deiters

ชื่อบัญชี สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส

Account number หมายเลขบัญชี: 290-2-00182-9

After payment is complete please sent us a screenshot of the proof of payment to gaiaschoolasia@gmail.com

หากท่านได้ทำการจ่ายเงินแล้วกรุณาส่งภาพถ่ายใบเสร็จมาได้ที่ gaiaschoolasia@gmail.com

 

Cancelation policy

การยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

There is a 1000 BTH to be paid in advance as reservation fee in order to hold your place.

หากท่านต้องการเข้าร่วมอบรมท่านจำเป็นต้องจ่ายเงินค่ามัดจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

Cancellations up to 30 days before the course start date and receive a refund minus a 200 BTH cancellation fee.

หากท่านยกเลิกการเข้าร่วมอบรมก่อนวันเข้าอบรมเกินสามสิบวันท่านสามารถรับเงินมัดจำคืนโดยทางเราจะหักค่าลงทะเบียนและยกเลิกจำนวน ๒๐๐ บาท

For cancellations within 30 days of your course start date, there is no reservation fee refund. 

หากท่านยกเลิกการเข้าอบรมภายในเวลาน้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเข้าอบรมเราจะไม่คืนเงินค่ามัดจำการเข้าอบรม