ค่ายครอบครัวอีโค่ : วนเกษตรกับการพึ่งตนเองEco Family Camp : Agroforestry & Self-Reliance(Bilingual, English & Thai)

English Information Click HERE

ค่ายเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัวและเพิ่มพูนศักยภาพของครอบครัวในการพึ่งตนเองและการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ

ทำไมเราจึงทำค่ายครอบครัว

เพราะครอบครัวถือเป็นหน่วยหนึ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมมนุษย์และชีวิตมนุษย์ เมื่อเราเกิดและเติบโตมาในครอบครัวหนึ่ง ภายในครอบครัวนี้เองเป็นที่แรกที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและเกี่ยวกับโลกของเราใบนี้ ในช่วงวัยเด็กที่เราใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เป็นช่วงวันเวลาบ่มเพาะและหยั่งรากจิตวิญญาณของเรา ช่วงเวลาของการสร้างความเป็นตัวตนเฉพาะของเรา ความทรงจำในช่วงวัยเด็กมักจะฝังรากลึกและมีอิทธิพลกับชีวิตเราทั้งชีวิตทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ในขณะที่สังคมมนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคการตื่นรู้เชิงนิเวศ ซึ่งเป็นยุคของการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความโยงใยอย่างใกล้ชิดกันระหว่างตัวเรากับโลกธรรมชาติและความเปราะบางของชีวิตเราที่ขึ้นอยู่กับโลกธรรมชาติ ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่แรกๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและวางรากฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงใกล้ชิดระหว่างเรากับโลกแก่ลูกหลานของเรา ในอีกด้านหนึ่ง ในยุคของการตื่นรู้เชิงนิเวศนี้ก็ทำให้มวลมนุษย์เราได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นในการร่วมกันฝันฝ่าวิกฤติการเชิงนิเวศนี้ เราทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของยุคสมัยแห่งการตื่นรู้นี้ และเราทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่โลก

ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆ และในหลายๆ กรณีมันก็เป็นที่ๆ เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เราต้องการให้เรื่องราวแบบไหนสืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเขาและต่อๆ ไป?

วนเกษตร(Agroforestry) และการพึ่งตนเอง(Self-Reliance)

วนเกษตร คือการเกษตรกรรมอีกแบบหนึ่งที่เลียนแบบวิถีของธรรมชาติที่มีความหลากเป็นองค์ประกอบซึ่งแตกต่างจากการเกษตรกรรมทั่วไปที่เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณมากในพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ระบบการเกษตรแบบวนเกษตรเน้นผลผลิตที่มีความหลากหลายชนิดซึ่งสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลาย การทำสวนเกษตรแบบวนเกษตรออกแบบให้มีผลผลิตตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายเหล่านั้น เช่น การมีไม้ไว้สร้างบ้าน หรือซ่อมแซมบ้าน การมีอาหารไว้กิน ยาไว้ใช้ยามเจ็บป่วย เชื้อเพลิงไว้หุงตุ้ม ความร่มรื่นหรือร่มเงาให้เป็นที่พักอาศัยทั้งคนและสัตว์ เป็นต้น

ระบบวนเกษตร เป็นระบบท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิตแก่เราได้ ในขณะเดียวกันช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศไปในตัว ซึ่งต่างจากระบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่มักสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบวนเกษตร(Agroforestry)

การพึ่งตนเอง(Self Reliance)

การพึ่งตนเองนั้นเป็นเรื่องหลักของระบบเกษตรแบบวนเกษตร เพราะชาวสวนวนเกษตรย่อมจะออกแบบสวนให้ตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของตนเอง นอกไปจากนั้นสวนวนเกษตรมักให้ผลิตอันหลากหลายที่เกินไปกว่าความต้องการของชาวสวนเอง ซึ่งผลผลิตต่างๆ เหล่านั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เองและขายได้ในตลาด เช่นการผลิตสบู่ ยาสระผม ครีมทาผิว ยาสีฟัน น้ำยาล้างปาก หรืออื่นๆ การพึ่งตนเองโดยการทำผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่างๆ ใช้เอง ไม่เพียงช่วยประหยัดหรือช่วยสร้างรายได้เท่านั้น หากแต่ยังเป็นมิตรกับโลกอีกด้วย เพราะการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้เอง นอกจากเราจะไม่ใช่สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านั้นแล้ว ในกระบวนการผลิตแบบนี้ก็ใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตและขนส่งสินค้าในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

นอกจากนั้นแล้ว การทำผลิตภัณฑ์ใช้เองภายในครอบครัวก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นฐานการศึกษาเรื่องการเป็นมิตรกับธรรมชาติแก่เด็กๆ ในครอบครัวได้อย่างดี ดังนั้นแล้วครอบครัวอีโค่ จึงเหมาะที่จะเรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเอง จากสวนรอบบ้านตนเอง

ตารางกิจกรรม

วิถีประจำวัน

5:45-7:15 สมาธิภาวนาและโยคะ
7:30-8:30 อาหารเช้า
8:30-12:00 กิจกรรมภาคเช้า
12:00-12:30 ทำเวรชุมชน
12:30-13:30 อาหารเท่ียง
1330-15:00 พัก เวลาครอบครัว
15:00-17:30 กิจกรรมภาคบ่าย
18:30-1900 สมาธิภาวนาภาคค่ำ
18:00 – 19:00 อาหารเย็น

19.30 – 20.30 กิจกรรมภาคค่ำ
22:00 ปิดไฟ

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ใหญ่หนึ่งคน = 5,550 บาท

ตาหรือยาย = 4,000 บาท

เยาวชน (14-18 ปี) = 4,000 บาท

เด็ก (5-13 ปี) = 3,000 บาท

เด็กเล็ก (2-4 ปี) = 2000 บาท

ทารก (0-1) = ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือแล้วแต่บริจาค

วิธีการสมัครและจ่ายเงิน

ติดต่อสอบถามว่ายังมีที่ว่างอยู่หรือไม่โดยโทรที่เบอร์ 0805791006 หรืออีเมล์ gaiaschoolasia@gmail.com จากนั้นโอนเงินและกรอกไบสมัคร

การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม

การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนสามสิบวันก่อนเริ่มกิจกรรมผู้สมัครจะได้รับเงินคืนหักค่าลงทะเบียน 100 บาท หากยกเลิกการเข้าร่วมก่อน 15 วันก่อนกิจกรรมเริ่มจะได้รับเงินคืนกึ่งหนึ่ง หากยกเลิกการเข้าร่วมภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนกิจกรรมเริ่มทางอาศรมธรรมชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ gaiaschoolasia@gmail.com

โทร 0805791006