การฝึกงาน

หลักสูตรฝึกงานสำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา

การฝึกงานที่อาศรมธรรมชาติ มีระยะเวลา 3 เดือน หากท่านมีเวลาไม่ถึงสามเดือน สามารถติดต่อเราเพื่อพูดคุยถึงความเหมาะสมในการปรับเวลาได้

เป้าหมายของการฝึกงาน

โปรแกรมการฝึกงานที่อาศรมธรรมชาติ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักฝึกงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง ได้รู้จักความต้องการที่จะเติบโตและฉันทะ(passion) ของตัวเอง ได้พัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในด้านนั้นๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักฝึกงานใช้ความรู้ความสามารถและการทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั้น เพื่อการรับใช้ชุมชน ธรรมชาติ และสังคม 

 

ความเชื่อพื้นฐาน

เรามีความเชื้อพื้นฐาน ตามแนวทางปรัชญานิเวศวิทยาแนวลึกว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบองคาพยพแห่งชีวิต  มนุษย์หรือองค์ประกอบใดๆ ในระบบชีวิตที่เชื่อมโยงกันอยู่ล้วนมีคุณค่าในตัวเอง  และมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างงดงาม 

องค์ประกอบต่างๆ ในระบบข่ายใยชีวิต(Web of Life)นั้น ล้วนมีบทบาทในการส่งเสริมให้ระบบนั้นคงอยู่ได้

การรู้จักตัวเอง การเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับธรรมชาติและสังคม เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การค้นหาตนเอง การค้นหาตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองและบทบาทที่ตัวเองจะเล่นในการส่งเสริมเกื้อกูลระบบชีวิตที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้น 

แนวทางการฝึกงาน

ระบบการฝึกงานของประกอบไปด้วย 3 ช่วงของการเรียนรู้ดังนี้

ก. ช่วงเตรียมความพร้อม 

สัปดาห์ที่ 1

ในสัปดาห์แรกของการฝึกงาน นักฝึกงานจะต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “ชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle Experience Week” เสียก่อน การอบรมนี้จะเตรียมความพร้อมนักฝึกงานในเรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนในวิถี ecovillage เนื่องจากการอยู่ในชุมชนของความไว้วางใจ ชุมชนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสำหรับการเรียนรู้ตัวเอง การรู้จักตัวเองจากภาพสะท้อนของการอยู่ในชุมชน ความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองได้ ยอมรับตนเองและยอมรับคนอื่นได้ และการได้รับการส่งเสริมสนับสนุน(support) จากชุมชนอย่างมีสตินั้นก็เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

ทั้งนี้การสรรสร้างชุมชนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ จริงใจ มีสติ และมีเจตจำนงแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนั้น เป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่จะต้องร่วมกันสรรสร้างบรรยากาศและคุณค่าต่างๆ เหล่านั้นขึ้นมา การเข้าอบรมหลักสูตร ชุมชนนิเวศวิถี จะให้เครื่องมือและแนวทางเรื่องการสร้างชุมชนกัลยาณมิตร และปรับทัศนคติให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ที่จะอาจจะมีทั้งความงดงามและความท้าทาย

ข. ช่วงค้นหา หรือช่วงอาสาสมัคร

สัปดาห์ที่ 2-3-4

สามสัปดาห์ต่อจากการอบรม ชุมชนนิเวศวิถี แล้ว นักฝึกงานจะเข้าสู่ช่วงการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งช่วงนี้นักฝึกงานจะทำงานต่างๆ ตามตารางงานของอาสาสมัคร ซึ่งจะมีการงานที่หลากหลายด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันในชุมชน ซึ่งเราจะมีการจัดวงพูดคุยและการจัดกระบวนการแทรกเป็นระยะๆ เพื่อให้นักฝึกงาน/ อาสาสมัครได้ ใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเอง ฉันทะของตัวเอง ทักษะ และข้อจำกัดของตัวเอง ด้านที่ตัวเองต้องการที่จะเติบโตและพัฒนามากขึ้นในช่วงของการฝึกงาน เมื่อนักฝึกงานมีความชัดเจนในความต้องการเติบโตของตนเองมากขึ้น จึงพร้อมจะเข้าสู่ช่วงทดลองทำในสัปดาห์ที่ 5-12

* นักฝึกงานที่มีความชัดเจนในเรื่องความสนใจของตนเองมาก่อนแล้ว หรือค้นพบความสนใจของตัวเองก่อนสัปดาห์ที่ 4 สามารถเข้าสู่ช่วงของการทดลองทำได้เลย

ค. ช่วงทดลองทำ

สัปดาห์ที่ 5-12

ช่วงสุดท้ายของการฝึกงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ นักฝึกงานจะต้องนำประเด็นที่ตนเองสนใจจะพัฒนา เรียนรู้ และทดลองมาทำเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาของการฝึกงานช่วงที่เหลือ ซึ่งการออกแบบนี้จะเป็นการปรึกษาร่วมกันกับที่ปรึกษา(Mentor) ของนักฝึกงาน เพื่อให้การออกแบบมีความเป็นไปได้จริง

กระบวนการทดลองเรียนรู้ในช่วงนี้ประกอบด้วย

1. ความรู้ คือ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองสนใจ ทางทีมที่ปรึกษาจะให้ความรู้ท่านอย่างเต็มที่ แต่ท่านต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเองด้วยโดยโดยที่ปรึกษาจะแนะนำหนังสือที่ต้องอ่านเพิ่มเติ่มหรือสื่ออื่นๆ

2. การออกแบบ คือ การออกแบบโครงการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่เราได้ศึกษาค้นคว้านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ออาศรมธรรมชาติ ต่อธรรมชาติ หรือต่อชุมชนรอบๆ อาศรมธรรมชาติ 

3. การดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการที่วางเอาไว้ ซึ่งนักฝึกงานจะได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษา อาสาสมัครท่านอื่นๆ ตามสมควรเมื่อร้องขอ

4.การประเมินและสรุปบบทเรียนร่วมกันเป็นระยะระหว่างการดำเนินการโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยนักฝึกงานจะเป็นผู้สรุปบทเรียนและประเมินเอง

5.การบันทึกขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนบทเรียนอื่นๆ ระหว่างการดำเนินโครงการในรูปแบบใดก็ได้ เช่น เขียนเป็นบทความ จัดทำเป็นคลิปวิดีโอ หรือ Podcast หรือ gallery ภาพถ่ายบันทึกการดำเนินกิจกรรม เป็นต้น

6. การนำเสนอในชุมชนอาสาสมัคร/นักฝึกงานถึงการการออกแบบ การดำเนินงาน และการสรุปบทเรียนโครงการ

ผลที่คาดว่านักฝึกงานจะได้รับจากการฝึกงานนี้

  •  การรู้จักตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง และฉันทะของตัวเอง
  • เกิดความรักและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น จากระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการยอมรับตนเองและยอมรับคนอื่นตามความเป็นจริง จากการได้รับพื้นที่ในชุมชนที่จะแสดงศักยภาพของตนเอง จากการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญานิเวศยาแนวลึก และจากการเรียนรู้ที่ผสมผสานการใช้สมอง การใช้แรง การใช้ใจ รวมถึงการตั้งสติและทำสมาธิภาวนา
  • เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้น
  • เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และการดำเนินโครงการของนักฝึกงานคนอื่นๆ ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  • เกิดแรงบันดาลใจที่จะค้นหาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
  • เกิดความรู้สึกเชื่อมโยง เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ที่มีความหมายในข่ายใยชีวิตที่งดงาม ซับซ้อนและกว้างใหญ่ไพศาลนี้

ค่าธรรมเนียมการฝึกงาน

ค่าธรรมเนียมในการฝึกงานประกอบด้วย

1. ค่าอบรมหลักสูตร “ชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage” ในสัปดาห์แรก 6,500 บาท

2. ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอยู่อาศัยและบริหารจัดการในสัปดาห์ที่ 2 

2450 บาท

3.ค่าใช้จ่ายในสัปดาห์ที่ 3

1750 บาท (วันบะ 250 บาท)

4.ค่าใช้จ่ายในสัปดาห์ที่4

1750 บาท(วันละ 250 บาท)

5.ค่าใช้จ่ายในสัปดาห์ที่ 5-12

วันละ 200 บาท(รวม 8 สัปดาห์ 9,800 บาท)

รวมค่าธรรมเนียม 12 สัปดาห์

22,250 บาท

*หากไม่ต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ชุมชนนิเวศวิถี Ecovillage Lifestyle ในสัปดาห์แรก ค่าใช้จ่ายของสัปดาห์แรกก็จะเป็น 2450 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 12 สัปดาห์จะเท่ากับ 18,200 บาท

 

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงาน

1. เขียนอีเมลล์แนะนำตัวคร่าวๆ โดยเล่าถึงเหตุผลที่สนใจจะเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกงานกับเรา ส่งอีเมลล์ของท่านมาที่ gaiaschoolasia@gmail.com

2. ท่านจะได้รับอีเมลล์ตอบรับพร้อมทั้งการนัดแนะการสัมภาษณ์กันและกันผ่านทาง zoom ซึ่งท่านสามารถจะสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกงานนี้ และอื่นๆ รวมท้ังทางอาศรมธรรมชาติก็จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน. โดยวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์กันและกันนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอาศรมธรรมชาติเป็นที่ที่เหมาะสมกับท่านมากน้อยแค่ไหน

3.หลังการสัมภาษณ์ที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจที่จะร่วมโปรแกรมการฝึกงานนี้แล้ว ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการอบรมทั้งหมด และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินพร้อมใบลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกงาน

4. หากเกิดการยกเลิกโปรแกรมการฝึกงานของท่านโดยอาศรมธรรมชาติ หรือจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ของรัฐ ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด

5. หากท่านยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกงานเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปก่อนการเริ่มโปรแกรม ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด และหากท่านยกเลิกการเข้าร่วมในช่วงเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนการอบรม ท่านจะได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง(เนื่องจากเราจำกัดจำนวนนักฝึกงานในแต่ละช่วงเวลาไม่เกิน6คนเท่านั้น)

6.ท่านสามาถเลื่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม